ضررورت کانال و تونل سازی در افغانستان

ضررورت کانال و تونل سازی در افغانستان

نوشته کریم پوپل
افغانستان یک کشور نا هموار کوهستانی متشکل از کوها کوه پایه ها تپه ها میباشد. این ارتفاعاتدر ساختن سرک تونل کانال وغیره یک مانع است . دور ساختن این مانع غرض ساخت سرک وتونل و کانال خیلی پر مصرف میباشد .ولی در جای که ضرورت است الزم است تا کانالها بندها ،سیستم کانالیزاسیون ، جوی وجویچه ذخیره گاها وغیره اعمار گردد.قبال بشر تونل های زیر زمین وکوه را با انفجار دادن بیل کلنگ سوراخ مینمودند. چنانچه در افغانستان تونل نیمه عصری به طول

ادامه موضوع

لوستل شوی 4430 ځله