کوبد نزده وفاجعه سرمایه داری

کوبد نزده وفاجعه سرمایه داری

برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .
زنجیره های کاال وبحران های زیست محیطی-ایپیدیمولوژیکی -
اقتصادی

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 520 ځله