چگونگی‎ ‎شهر داری در افغانستان

چگونگی‎ ‎شهر داری در افغانستان

نوشته کریم پوپل

چگونگی شهر داری در افغانستان ''شهرداری در افغانستان''' یک نهاد اجرائیوی دولتی و محلی است که تحت نظر شهردار بزبان پشتو شاروال اداره و رهبری می شود. این اداره در ۵ معینیت فعالیت می نمایند. وظیفه این اداره، تطبیك ماستر پالن ۵ ساله ۱۰ ساله و ۲۵ ساله، لیر ریزی جاده ها، پاکیزه نگاهداشتن شهر، جمع آوری و حمل زباله شهری، صدور مجوزهای ساخت و ساز شهری، نصب پوست و پوستر در شهر، غرس نهال و سرسبز ساختن شهر، ساخت محالت ورزشی، جمع آوری و نرخ گذاشتن مالیه بر تمامی جایدادهای دولتی و غیردولتی

ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 487 ځله