جیو ایکونومی ) اقتصاد جغرافیایی ( پاکستان  به خوبی کارمیکند

جیو ایکونومی ) اقتصاد جغرافیایی ( پاکستان به خوبی کارمیکند

نویسنده : م . ک بهادراکمار )Kumar Bhadra. K.M .)
منبع وتاریخ نشر : آسیا تایم »18-07-2021 .»
برگردان: پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل «.

 

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 133 ځله