پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بخاطر بزرگداشت از روز بین المللی  مبارزه علیه خشونت و خشونت علیه زنان

پیام انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بخاطر بزرگداشت از روز بین المللی مبارزه علیه خشونت و خشونت علیه زنان

تاریخ 25 نوامبر  روز بین المللی مبارزه علیه خشونت و خشونت علیه زنان و دختران در اکثریت کشورهای جهان،  در مقیاس دولت های حامی حقوق انسان و انسانیت، سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق زنان و نهاد های سیاسی و اجتماعی غیر دولتی بزرگداشت  میگردد.  این روز  با  اقدامات و حرکت های اجتماعی و سیاسی در تبارز خواست های بشری و حمایت از مصئونیت زنان و دختران در برابر خشونت صدای حق و عدالت انسانی برای نیمه پیکر جامعه جهانی و  ملل  بلند میگردد.

 بیست ویک  سال قبل درست در همین روز سازمان ملل متحد طی قطعنامه  خشونت در برابر زنان را محکوم و حق مصئونیت زنان و دختران  در خانواده، اجتماع و محیط کار را منحیث یکی از اساسات حقوق بشر متبارز و دولتها ها را ملزم به رعایت و مصئونیت این نصف جامعه بشری، با اقدامات قانونی دانست. از سال 2000 بدین سو سازمان ملل متحد 25 نومبر را بحیث روز جهانی مبارزه علیه خشونت در برابر زنان برسمیت شناخته و اعلام نموده است که همه  ساله این روز از طرف سازمانهای زنان  و سازمانهای تحول طلب اجتماعی و سیاسی  به یادبود گرفته شود.

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بحیث یک نهاد  اجتماعی- مسلکی  و مدافع خلل ناپذیر  حق انسان و انسانیت، خویش را در دفاع و تجلیل از این روز  با قوتمندی شریک میداند.

خشونت در برابر زنان و دختران  یک اصل جدی و قابل تشویش در سلب حقوق و آزادی های اساسی بشری کتله زنان و دختران در جوامع ملی و بین المللی است.  نظر به ارقام در سطج جهان از هر سه زن و دختر جوان یکی آنها به شکلی قربانی خشونت فزیکی ، روانی و جنسی قرار میگرد. 

انجمن حقوقدانان افغان در اروپا  میخواهد  از طریق این پیام به جامعه ملی و بین المللی نیز  صدای خویش را با خواست  زنان و دختران کشور عزیز مان  گره  زده ، اذعان میدارد که:

در کشورما افغانستان  و سلطه حاکمیت  زور، خشونت و جبر غیر انسانی  میزان قربانیان خشونت به مراتب بزرگ تر از هر جای دیگر در جهان  است. ضمن اینکه زنان و دختران جوان در افغانستان قربانی خشونت فزیکی در خانواده ها ، قتل های ناموسی ، اهانت  میگردند، دره زدن دختران و زنان  در برابر چشمان مردم عامه و به حکم عقب مانده ترین  حلقات مردان با ایده های قرون اوسطائی ، مورد خشونت فزیکی قرار میگیرند. اذیت و آزار های جنسی زنان و دختران  تا سطح ارتکاب جرم وحشیانه و غیر انسانی مشدده تعرض  و تجاوز جنسی به زنان روزانه صورت میگیرد.

با رویکار آمدن  حکومت طالبان  خشونت در برابر زنان و دختران   شکل و شیوه دیگری را بخود گرفته است. زنان و دختران منادی حق و عدالت برای زنان که با حرکت های مدنی  خواست های کاملن انسانی شان را بیان میدارند، با زور و فشار و خشونت فریکی طالبان مواجه میگردند. تعدادی از منازل شان کشیده شده  یا با زور وادار به اعتراف های خلاف میل ، اراده و  خواست برحق شان میگردند و یا به سرنوشت نا معلوم مواجه میگردند که در جامعه کنونی یک تشویش  خطرناک تلقی میگردد.  بدون شک این هتک حرمت در برابر زنان همه ارزش های کلتوری و عنعنوی جامعه را نیز  زیر پا  نموده  خواست های مشروع و انسانی زنان را  مهرفسق و  فساد اخلاقی  میکوبند و آنها را به بداخلاقی محکوم نموده که در کلتور افغانی  غیر قابل قبول و برداشت تلقی میگردد.

آنجمن به جامعه بین المللی قابل بیان و تآکید میداند که  هنوز طالبان  به جامعه جهانی  نشان نداده اند  که  با خشونت در برابر زنان و تداوم نقض مصئونیت زن در خانواده   نکته پایان میگذارند و به  حقوق زنان در مطابقت با کنوانسیون حقوق زنان و  اعلام  ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰م.  توسط سازمان ملل متحد ، سر تمکین فرود میآورد. 

انجمن ضمن دفاع از حمایت و مصئونیت زنان کشور و تطبیق بلا انحراف قطعنامه موسسه ملل متحد مورخ 25 نوامبر 1999 , صدای رسای خود را  با تمام نهاد ها و موسسات ملی و بین المللی مبارزه بر ضد انواع  خشونت و آراز های جنسی زنان و دختران  اعلام مینماید.

بگذارید زنان و دختران هموطن ما در داخل و خارج کشور با تمام مصئونیت و حمایت قانون، به بالا ترین  موقف اجتماعی، سیاسی سهمگیر در انکشاف جامعه گردند.

 

با احترام

 

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

میر عبدالواحد سادات، رئیس

 

لوستل شوی 272 ځله