دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر

دهم دسامبر روز جهانی حقوق بشر

( ٦٩ ) سال قبل در دهم اگست ( ١٩٤٨ م ) و در شهرزادگاه انقلاب كبیر فرانسه كه ( ١٥٩ ) سال پیشتر ازان اعلامیه معروف حقوق شهروندان نشر یافته بود ، اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید كه از سال ( ١٩٨٥ م ) در افغانستان همچنان بنام قربانیان حقوق بشر نیز یاد میگردد

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر دستاورد بزرگ تاریخی ، اندیشه و مبارزه در ورأی هزاران سال میباشد كه بعد از مصایب جانكاه و دو جنگ جهانی در قرن گذشته میلادی ، كرامت انسانی و ذاتی و طبعیی انسان را به صورت جهانشمول و خارج از محدویت زمانی و مكانی در سی ماده مسجل ساخت كه با تصویب اسناد و میثاقهای ناشئ و مكمل و متمم ان ( میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق بین المللی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و كنوانسیونهای رفع همه أشكال تبعیض نژادی ، إمحای كلیه أشكال تبعیض علیه زنان ، علیه شكنجه و تعذیب ، حقوق كودك  و ... ) و با تصویب حقوق بشر دوستانه بین المللی ( ١٩٦٨ م) و تصویب لایحه در ( ١٩٧٦ م) بحیث ركن عمده حقوق بین المللی مبدل گردید كه بر طبق اسناد كنفرانس ( ١٩٩٣ م) شهر وین  بنابر همگانی شدن و تسجیل انها در قوانین ملی ، دولتها ، نهادها و شهروندان جهان بخاطر تحقق ان مكلفیت دارند .

بدینترتیب بملاحظه میرسد كه در بخش تسجیل أصول و معیار ها حقوقی ، چتر بزرگ محافظ حقوق ابنای بشر ایجاد گردیده است.

 

سوگمندانه باید اعتراف كرد كه در عرصه تطبیق ، تاریخ حدود هفت دهه  تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر ، تاریخ نقض خشن معیار های و أصول مندرج در ان میباشد ، احترام و رعایت این أصول قبل از مستلزم حاكمیت قانون در عرصه های ملی و بین المللی میباشد و أعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد كه بر طبق احكام منشور ان سازمان مسولیت إنفاذ اسناد بین المللی را عهده دار میباشند ، در عمل  از ناقضان عمده پنداشته میشوند و حتی حق ویتو در ان شورا به حربه دفاع از ناقضان حقوق بشر ، مبدل گردیده است ، طور مثال از سال ( ١٩٥٣ م تا٢٠٠٣ م ) هفتاددر هفتاد مورد قطعنامه های شورای امنیت علیه جنایات اسرائیل توسط دولت أمریكا ویتو گردیده است و درین روز ها ما شاهد هستیم كه رئیس جمهور أمریكا با اتخاذ تصمیم انتقال سفارت إنكشور به بیت المقدس در تمام معیار ها و مصوبات سازمان ملل متحد را زیرپا و از أصول مذكرات مصوب شورای امنیت ان سازمان عدول نموده است .

ناكامی سازمان ملل متحد در جلوگیری از جنگها و منازعاتها جهان و مصایب ناشئ از ان ، جهان را آماج جنایات علیه بشریت قرارداده است و  ما مرگ عدالت را شاهد میباشیم ، ارقام هولناك در عرصه نقض حقوق كودكان كه تا پنجصد ملیون طفل در معرض تهدید قراردارید و  یكصدو پنجاه ملیون كودك به كار های شاقه مصروف اند و حسب گذارش صندوق حمایت كودكان در سال پار پنج ملیون و شش صدهزار ، به هلاكت ا رسیده و متاسفانه خلیج فرق أقلیت ثروتمندان و فقیران كه فقط یك فیصد ، برابر نودونه فیصد ثروت را تصاحب مینمایند و ... از عوامل تشدید بحران ، أفرأطیت و جرایم ، امنیت جهان ما را به مخاطره قرارداده است .

 

 در روز حقوق بشر در افغانستان شاید منصفانه باشد تا از روز نقض حقوق بشر صحبت نماییم ، جنگ خانمانسوز و هجوم تروریستان بین المللی مردم مظلوم افغانستان را از حق  حیات محروم میسازد و همه روزه جنایات علیه بشریت ، جنایات جنگی و جنایات ضد بشری ، فاجعه حقوق بشر  در كشور تكرار میگردد و طاعون فقر كه بقول رئیس جمهور تا ثلث نفوس شب را به گرسنگی سپری و مصایب ، بیكاری ، بیجا شدگان ، مهاجران ، معتادین و ... سه اكثریت بزرگ ، زنان ، جوانان و فقیران را با خطرات جدی مواجه ساخته است و مافیایی شدن اقتصاد و ترویج اقتصاد جرمی ، گسترش بازار فساد و حاكمیت فساد سالاران و معافیت مجرمین ، فاجعه حقوق بشر را در كشور مستولی ساخته است .

تحقق حقوق بشر فقط و فقط در وجود حاكمیت قانون و ارگانهای حراست با صلاحیت حقوق ، میسر خواهد بود و از دید انجمن حقوقدانان افغان در ا روپا ، بهترین تجلیل  از روز جهانی این خواهد بود كه با عبرت از ناكامی ها ، صادقانه بخاطر استقرارحاكمیت قانون تلاش صورت گیرد .

 

با حرمت

هیأت رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

 

 

لوستل شوی 2531 ځله Last modified on دوشنبه, 20 قوس 1396 12:10