مائوئیستها و فعالیت آن درافغانستان و جهان

مائوئیستها و فعالیت آن درافغانستان و جهان

مائوئیست به آن گروه ها و احزاب کمونست گفته میشود که از اندیشه مائوتسه دون رهبر انقلاب دهقانی سال ۱۹۴۹ چین پیروی می نمایند. مائو خود پیرو اندیشه مارکس و انگلس بود عقیده داشت که انقلاب روستائی و دهقانی در کشورهای غیر ماشینی مبرم تر از انقلاب کارگری است. مائو علاوه بر انقلاب خلق در سال ۱۹۶۶ دست به انقلاب فرهنگی زد . که پیامد چندان نداشت

بقیه در ضمیمه .

لوستل شوی 5331 ځله Last modified on پنجشنبه, 19 اسد 1396 19:33