گلبدین و پاکستان

گلبدین و پاکستاننویسنده: سرلوڅ مرادزی
د ۲۰۱۹ کال د مارچ ۳ مه
بر گردان عزیزی غزنوی
هنگامی که ویرانی و تباهی های کشور را بدست پاکستان می بینیم، همزما ن گلبدین درنظر ما مجسم می شود و بازهنگامی که به طرز بیانات و اظهارات و اعمال گلبدین دقت کنیم بدون چون و چرا می فهمیم که سخنگوی و محافظ منافع شئونستی و ملیتاریستی پنجاب است

.
گلبدین و پاکستان دو نام جدا نه شدنی و پشت و روی یک سکه اند، گلبدین آئینه ی است که پاکستان با همه چټلی هایش کاملاً در آن دیده میشود و پاکستان پرورشگاه، باشگاه و اقامتگاه و ام البلاد صدورمجاهدینی مانند: گلبدین، طالبان، القاعده و داعش است!
پاکستا با گلبدین و گلبدینی ها خوب مینماید و گلبدین در پنجاب و اسلام آباد زیستن خوب معلوم میشود، نه در کابل و افغانستان!

در رابطه به جنگ هند و پاکستان که بر سر کشمیر که کشمکش تاریخی بین دو کشور است، گلبدین منحیث سخنگوی پنجاب که دیگران را به بیطرفی تو صیه میکند، ولی خودش نه تتنها در مقابل هند آشکارا موضع می گیرد، بلکه درین قضیه و به طور عموم افغانهای مخالف پاکستان را بی شعور می شمارد.
به نظر گلبدین افغانهای باشعور و دانا آنانی اند که مثل گلبدینی ها به خاطر منافع پنجاب متعهد باشند، گلبدین که در کابل زندگی میکند اما روح و اندیشه اش همه با منافع پنجاب است فراموش کرده که به بهانۀ همین کشمکش پاکستان خطوط هوایی اش را بر افغانستان بست و تاجران افغان مجبور شدند که با مصارف گزاف اموال شان را از راه ایران به هند برسانند.
اینکه پاکستان بر خلاف قوانین تجاری بین المللی بنادر کراچی و واگی را بست و تاجران افغان را در خاک خود اجازه نه میدهد، گاهی هم گلبدین بیانیه داد؟
اینکه اعلامیۀ گلبدین میگوید، پاکستان آزادی خواهان کشمیر اشغالی را پشتیبانی میکند، گاهی هم گلبدین در مورد پشتونهای که پنجاب اشغال کرده اعلامیه نشر کرده؟
همین اکنون پنجاب بر خط تحمیلی دیورند ۱۶۰هزار نیروی مسلح گماریده، در امتداد خط سیم خاردار کشیده و در بعضی جاها دروازه های کنترول گذاشته، گلبدینی ها گاهی عکس العمل نشان داده اند؟
همین امروز که از پشتونهای آنجا هزاران نفر در چنگال نیروهای پنجاب لادرک اند یا در زندانها بسرمی برند و زنان شان توسط نیروی مسلح وحشی پنجاب برای طمع جنسی از خانه های شان ربوده میشوند، آیا گلبدین خبر ندارد؟
بد تر از همه اینکه جنبش نجات پشتونها  PTM که در مقابل نیروی مسلح وحشی پنجاب برای همین تقاضا ها سر بلند کرده، اعلامیۀ گلبدین آن را تحریک هند میخواند!

گلبدین  به برادران بلوچ که برای حقوق مشروع خود در برابر بربریت پنجابی مبارزه میکنند، اتهام پشتیبانی هند را می بنند، گلبدین صرف برای خوشی پنجاب ترورستان کشمیر را جنبش آزادی خواهی میگوید ولی نهضت های پشتونها را در مقابل پنجاب توطیۀ هند میگوید!
هند در افغانستان به ارزش دو ملیارد دالر پروژه های بنیادی اعمار کرده، گلبدین یک پروژۀ کوچکی که پاکستان در ۱۸سال جور کرده باشد، برای نمونه به افغانها نشان بدهد؟
پاکستان همین پروژه های ساخته شده بدست هند را نیز با بم انفجار میدهد، انجنیران و پرسونل مسلکی آنان را میکشد و بد بختانه این پروسه تا امروز ادامه دارد!
در مورد سلاح های اردوی ملی  که در سال  ۱۹۹۲ گلبدینی ها و دیگر گروه های جهادی به پاکستان بردند و به قیمت آهن کهنه به اردوی پنجاب فروختند یا رایگان دادند، گلبدین چه جواب دارد؟ خزانه ملی و دارایی ملت چه چیزی را میگویند؟ گلبدین چرا در این رابط به افغانها توضیحات نه میدهد؟

هر قدر که بر پاکستان فشار جهانی زیات میشود، هر قدر که در رابطه به پشتیبانی ترورستها بر اسلام آباد حلقه تنگ میشود، هرقدر که در سطح جهانی و منطقوی پنجاب رسوا و افشا میشود غلامان پنجاب به همان اندازه با چشم سفیدی و بی شرمی در خیمۀ بادار خود می رقصند!
اعلامیۀ اخیر گلبدین در پشتیبانی منافع اسلام آباد در تضاد آشکار با منافع ملی افغانها و در تضاد و تسادم با سیاست رسمی دولت افغانستان است.
گلبدین و حزبش در این اعلامیه بر منافع علیای افغانستان به شدت حمله کرده، لذا گلبدین باید اول از مردم افغانستان معذرت بخواهد و اگر چنین نه میکند و لجوجانه از اعلامیۀ پنجابی خود پشتیبانی میکند، حزبش باید منحل شود و خودش برای تحقیقات به څارنوالی کشانده شود.
 Has Failed—What Next?

لوستل شوی 1198 ځله