سبک عملیات های نظامی ایاالت متحده امریکا درافغانستان  یک دستورالعمل ویا نسخه برای شکست است

سبک عملیات های نظامی ایاالت متحده امریکا درافغانستان یک دستورالعمل ویا نسخه برای شکست است

نویسنده : توما س ای ریک )rick. E Thomas .)
منبع وتاریخ نشر : فارن پا لیسی »02-02-0202 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل« .
کمپ پوست دروالیت هلمند ) اندریو رینیسین  من یک سربا ز از ارتش ایاالت متحده امریکا هستم، ومن در بین ماه های می سا ل )2102 )وسال )2102 )بغرض اجرای وظیفه دروالیت قندها رجا بجا و مستقر شد م »Renneisen Andrew »گیتی ایما ژ سربازان خدمتی امریکایی در روز )۱۱ )ماه سپتمبر حین نشست هلیکوپتر درفرودگاه
ادامه موضوع در ضمیمه


لوستل شوی 2121 ځله Last modified on دوشنبه, 01 عقرب 1396 17:09