امروز شنبه مصادف است با روز بین المللی  حمایت  از حقوق  اطفال.

امروز شنبه مصادف است با روز بین المللی حمایت از حقوق اطفال.

۲۰ نوامبر ۲۰۲۱

همه ساله بیستم نوامبر بحیث روز جهانی حمایت از حقوق طفل  در سطح جهان  به تجلیل و گرامیداشت گرفته میشود.

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، بحیث یک نهاد اجتماعی و مسلکی حقوق و مدافع قاطع دفاع و تأمین حقوق اطفال ، بخصوص اطفال و نوجوانان آینده ساز وطن، با ادای مسئولیت مسلکی این روز را گرامی  میدارد.

امسال روز جهانی  حمایت از حقوق اطفال در شرایط  مصادف گردیده است که در کشور فقر زده  و بحران زده افغانستان بیشترین اطفال وطن در معرض  خطرات و مشکلات  بزرگ اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته،  نه تنها که  از کسب حق  ضرورت های  سنی، مصئونیت اجتماعی و خانواده گی  محروم میگردند، بلکه آن حقوق حقه  اطفال که در چوکات قوانین حمایت از طفل و خانواده  تنظیم گردیده بودند ، نیز در حالت  انجماد  و تعلیق قرارداده شده اند.

سازمان ملل متحد در ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹ م. کنوانسیون عمومی پیرامون حمایت از حقوق اطفال را به تصویب رسانید که حقوق طفل را در سه مساٌله مورد تاٌکید قرار داده است:

طفل حقوق ،

 مسئولیت والدین و

مسئولیت دول در تاٌمین حقوق طفل و والدین و جاگزینی آن در قوانین و سیستم عدلی و حقوقی کشور.

 

این کنوانسیون بین المللی تآکید میدارد که طفل دارای حق مساوی در تاٌمین ضرورت های سنی، جسمی و روانی ، دارای حق صحت (رشد سالم و استفاده از تمام امکانات در این عرصه)، حق تعلیم و تربیت، حمایت حقوق طفل و جلوگیری از منع خشونت در برابر طفل، داشتن حق معلومات در مسائل که در مورد طفل تجویز ویا تصمیمی گرفته میشود، حق طفل در صورت که طفل به حفاظت مخصوص ضرورت داشته باشد ( حق پناهنده گی طفل و حفاظت طفل دارای اختلالات روانی و معلولیت عقلی- جسمی( .

 انجمن حقوقدانان افغان در اروپا ضمن گرامیداشت از این روز بزرگ ، از وضع رقتبار اکثریت اطفال در کشور ما افغانستان اظهار تشویش مینمایند که تعداد زیاد از اطفال وطن ما در خانواده و اجتماع به اشکال مختلف قربانی خشونت خانواده گی، خشونت در مکاتب و مساجد میگردند ، تعدا دی زیادی انها سالانه قربانی سو استفاده های جنسی میگردند.

متآسفانه در کشور افغانستان نهاد قوی ، موثر و توانمند حمایت حقوق اطفال وجود ندارند که برای دفاع از حق طفل و حمایت آنها در برابر خشونت های خانواده گی ، خشونت معلمان در مکاتب و لت و کوب اطفال توسط ملا امام ها در مساجد مداخله نمایند. هنوز دختران نوجوان در سنین پائین  با زور و فشار و خارج از اراده و حق انتخاب همسر  به عقد نکاح بزرگسالان در آورده میشوند.

مایه تشویش  و نگرانی بزرگ است که  با آمدن گروه طالبان در هرم قدرت سیاسی ، هر گونه مظالم و خشونت در برابر اطفال بدون کدام محدودیت  توسط تفنگ بدستان طالبان  در شهر ها و در محضر عامه با شلاق و کیبل ها وحشیانه لت و کوب میگردند.  واقعیات دردناک   روزانه نشان داده که یک طفل گرسنه بخاطر دزدی یک نان خشک تا سطح  خون آلود شدن جسم اش با دره و کیبل لت و کوب و مورد خشونت غیر انسانی قرار گرفته است.  دامنه روز افزون فقر و بحران  که جامعه را در حالت فاجعه بزرگ قرار داده است  و این به حالتی رسیده است که والدین حتی به فروش یک طفل شان  حاضر میگردند که از گرسنه گی اطفال دیگر شان جلو گیری نمایند.

بیشترین  اطفال و نوجوانان دختر  به نسبت سیاست های  تبعیضی ، گنگ و سوال بر انگیز طالبان هنوز از نعمت برگشت دوباره به مکاتب  شان باز داشته شده اند.

انجمن  معتقد بر این است که متکی بر محتوای  کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق اطفال ، طفل حق انسانی دارد که در هر مرحله  سنی  از هرگونه امکانات رشد و انکشاف سالم  و  از آزادی ها و حقوق  خویش  برخوردار گردد.

گرامی باد ۲۰نوامبر روز بین المللی حمایت حقوق اطفال .

 

شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا

میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن

 

لوستل شوی 85 ځله