از حمالت هوایی تا گرسنگی، مردم افغانستان ضربه تاکتیک های شکست خورده طا لبا ن را به دوش  می کشند

از حمالت هوایی تا گرسنگی، مردم افغانستان ضربه تاکتیک های شکست خورده طا لبا ن را به دوش می کشند

نویسنده: پاتریک کوکبار»Cockbar Patrick »
منبع وتاریخ نشر : کونترپانچ »18-01-2022 »
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .

در ضمیمه.

لوستل شوی 174 ځله Last modified on پنجشنبه, 07 دلو 1400 20:00