اندرو باسویچ ؛ چرا واشنگتن نمیتواند  بیاموزد

اندرو باسویچ ؛ چرا واشنگتن نمیتواند بیاموزد

نویسنده : اندرو باسویچ »Bacevich Andrew »
منبع وتاریخ نشر : تام دسپیچ »23-2022-01 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .

در ضمیمه

لوستل شوی 226 ځله Last modified on دوشنبه, 11 دلو 1400 13:57