تهدید آمیز بمنظور برهم زدن روابط  اقتصادی چین و پاکستان ؟

تهدید آمیز بمنظور برهم زدن روابط اقتصادی چین و پاکستان ؟

نویسنده : پیپ ایسکوبار »Escobar Pepe.»
منبع وتاریخ نشر: گلوبال ریسرچ »06-05-2022»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«
وحشت ودهشت از بلوچستان : ابزار

در ضمیمه

لوستل شوی 124 ځله