تقبیح تجا وز ایاالت متحده امریکا به سوریه:  حمایت ازمردم سوریه ،حقوق بین الملل وصلح  پایدار واقعی

تقبیح تجا وز ایاالت متحده امریکا به سوریه: حمایت ازمردم سوریه ،حقوق بین الملل وصلح پایدار واقعی

نویسنده : جان اوبیرگ )Oberg John .)
منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ »41-41-8442 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.
 -----------------------------------------------------------

ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 1056 ځله Last modified on سه‌شنبه, 28 حمل 1397 19:21