حماسه نبرد جلال آباد

حماسه نبرد جلال آباد

سراج ادیب
کتاب
» نربد مقدس علیه جهاد نامقدس «

»شباهت جنگ جالل آباد به جنگهای امروزی «

 

بقیه را در ضمیمه دنبال کنید

لوستل شوی 145 ځله