داستان کوتا ه

داستان کوتا ه

داستان کوتا ه
 بلقیس » مل «
در یکی از شبهای زمستان که هوا خیلی سرد و فضا و آسمان هم غبار آلود و تاریک
بود ؛ نرم نرمک باران میبارید

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 1047 ځله