تعصب

تعصب

خداوند "ج" ما را به شکل گروپ ها، قبیله ها، دشته ها، و با زبان های متفاوت آفرید تا با همدیگر افهام و تفهیم نموده؛ متحد گردیده یک پارچه گردیم نه اینکه تبعیض و تفرقه افگنی را پیشه خود قرار داده تا از همدیگر بپاشیم و دشمن به طرف ما بخندد؛ بیاید با هم باشیم و به تعصب نه بگویم.                                تعصب انسان کور و بی دندان را میتوان درمان  و معالجه کرد.
ولی ، انسان متعصب را هرگز،
تعصب کور‌‌کورانه ، انسان بینا را کودن میکند.
تعصب یک واژه اشتباه است ، حال فرقی نمیکند که این تعصب نسبت به دین ، مذهب ، نژاد ، قوم ، رنگ ، و حتی فردی باشد

...
تعصب ، تعصب نام دارد ...
انسان متعصب برای مخفی کردن ضعف اجتماعی خود همواره در حال فرافگنی ، تهمت ، دروغ پردازی ، جعل سازی و نسبت به منتقدان خویش است.
غافل از اینکه برجسته ترین راه شناخت یک انسان بزرگ و عاقل ، اعتراف شجاعانه او به اشتباهات گذشته ی خویش است.
از تعصب بپرهیزیم
تعصب ، بیجا و بجا ندارد.
تعصب ، تعصب است
بیاید به تعصب نه بگویم هموطنان عزیزم .

بیاید به تعصب نه گفته وطن خود را آباد کنیم .

بیاید دیگر تعصب را کشت نکنیم تا دیگر نروید و نیاز به درو نباشد .

وطندار گلم ؛ این وطن به تعصب نیاز ندارد ، این وطن به کار و علم نیاز دارد .

وطندار من این وطن وطن ماست و ما باید خود بسازیم ؛ بدور از تعصب .

با احترام

داکتر امید همکار

لوستل شوی 4552 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « پام اوښکې »