سخنگوی غیر مسلط به زبانهای ملی!

سخنگوی غیر مسلط به زبانهای ملی!

 

 

پیشنھاد مشخص! 

 

عوامل اینکه چرا فاصله بین ارگ و منبر، حاکمیت و مردم، حاکمیت و ملت، عدالت و مردم، حکومتیها، سیاسیون و مردم، ساختارهای  حکومتی و مردم زیاد است و اعتبار پروسه های دیموکراتیک و مردم قویاً  وجود ندارد. قبل ازینکه پروسه  و یا پروسه ها  پروسه باشد،

پروژه  اند و یا حد اقل پروژه جلوه میکند که در اکثر موارد چنین هم  هست و در نتیجه مردم حاکمیت را موجود تحمیل شده و بار شده به شانه های ملت و موجود غیر از خود میدانند و درنتیجه نتایج کار حاکمیت در مقایسه به خون، عرق، زمان  و پول مصرف شده کاملاً غیر متناسب است. 

 مشکل زمانی عمیق و غیر قابل تحمل است که ملت از دهن حاکمیت موضع رسمی به موقع  در مورد مسایل بس مهم کشور نه شنوند. در داخل کشور ما پاکستان به روز روشن  راکت پرانی دارد و مردمان ما را از مناطق دلخواه شان کوچ میدهند، بفر زون  و حد فاصل 50 کیلو متری  جنرال زید حامد  و سرحد پاکستانی به میل پاکستان  در داخل افغانستان در حال اعمار است و لی مسوولین امور نمی بینند و از ترس توافق امریکا و پاکستان ساکت اند.  این سبب فاصلهء ملت و مردم از حاکمیت است و این دلیل دست نشانده بودن حاکمیت نزد ملت میشود!

 بدترین حالت  حالت است که نطاق  و ګویندهء مرجع دولتی  عوض  ګفتن آنچه موضع رسمی حاکمیت است، خود مانند  تیورسن ومفکر !؟نظریات خویش را   باسوء استفاده از مقام؟! نطاق و گوینده بیان میدارد

و حالت  بدتر زمانی  است که موضع و راه حل خطاء با یک چهرهء حق به جانب تحمیل میشود و ګمان میبرند که کل ګفت و احمق باور کرد! باید قبول کرد که شنوندهء امروز  دیګر شنونده ء دیروز نیست!  شنونده و بینندهء امروز عقل و منطق خویش را دارد و سخت گیر و حساس است! 

بدترین  حالت حالت است که مرجع خراب کننده و مسوول دولتی خود  در موقف شاکی قرار میگیرد 

و  بدترین حالت حالت است که مرجع بلند دولتی  مانند کلید برای هزار هاقفل به حل انفرادی مصروف  شود و عوض کشاندن متخلف که در حاکمیت موجب تخلف شده به ماستمالی میپردازد!  سرباز پولیس در میدیا از نه رسیدن چار ماه معاش، نه رسیدن غذا و کمپل  و ... مشخص بحث دارد و نطاق والی از حل این مشکل که چنین کردیم و چنان اطمینان میدهد و ګرداننده برنامه با ترس و لرس میګوید و افاده میکند که ما را خیر که شنونده و بیننده با توضیحات  شما موافق نه خواهد بود. درینجا بیننده میخواهد بشنود که مسوولین اموریکه موجب چنین حالت شده بودند به څارنوالی معرفی شد، مردم میخواهند بشنود که در ماه قبل که متخلف حکومتی به څارنوالی معرفی شده بود به چنین و چنان مجازات محکوم شد. رتبه و نشانش واپس ګرفته شد و ...      

 

 پرداختن همه جانبه  این بحث ها بس مهم و بنیادی  ایجاب کار تیزس دوکتورا و تحقیق علمی وسیع توسط  تیم بزرگ را میکند. 

اما من به صورت مشخص پيشنهاد دارم که اشخاص دست اول حتمی نیستند در هر کار و هر امری مانند رمبو های فلمی در پيش کمره های بیایند،  از قضایا  وارد و نا وارد به بحث های نمایشی بپردازند. 

نطاق مرجع حساس دولتی باید به صورت قطع بر موضوعات وارد و در حالت ما باید و باید به دوزبان ملی کشور و در مواردی هم  حد اقل یک زبان جهانی قادر به صحبت باشد. 

این ګوینده ها نباید در رابطه به موقف های رسمی و وظيفهء دولتی خویش از تخلص های غیر مرتبط مثلاً القاب نظامی در مقام ملکی و تخلص های قومی و سمتی استفاده کنند. ( از لحاظ قانونی و قرار تجربه یک شخص میتواند اضافه از یک تخلص داشته باشد.) 

از همه مهمتر اشد ضرورت است که در رشته های مختلف و در رأس مسایل عدلی و قضایی لغتنامه ها و رهنمود های افادوی وجود داشته. ګوینده و نطاق یک ارگان دولتی و یا هر شخص مصاحبه کننده از نام مرجع دولتی با میدیا باید از نام اداره و مرجع دولتی نباید حق داشته باشد که  بدون سپری کردن امتحان ازین کورس مخصوص رهنمودی و مطالهء این لغتنامه های خاص، به نام اداره و مرجع دولتی به اظهارات و مصاحبه ها بپردازد. 

صحبت صرف نطاق و ګویندهء مراجع حساس دولتی به یک زبان ملی کشور، عدم درک مفاهیم مشکوک، متهم، محکوم، حکم اداری، حکم نهایی، حق استئناف. کاندید، نامزد و .... دهها لغت و اصطلاحیکه استعمال نادرست  و مغالطهء آن موجب حق تلفی، معلومات ګمراه کننده، غیر دقیق و تمسخر مردم شده و به بی کفایتی حاکمیت و فاصله از حاکمیت منجر میشود و این را باید مانع شد.


دیروز اظهارات یک قومندان پولیس را میشنیدم، با وجود احترام خاص به ایشان از شنیدن این مصاحبه به نسبت سویهء بس پایین  بحث من خجالت خوردم. 

چنین ولات امور که در بخشهای دیگر کار خوب به نظر میخورند باید با دادن رهنمود خا و مشوره های مسلکی و فنی در برآمدن به میدیا مساعدت کرد و این ممکن است. 

و ما علینا الا البلاغ المبین 

دوکتور صلاح الدین سعیدی 

۳/۳/۲۰۱۹

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳

 
 
 
 
لوستل شوی 1172 ځله