په افغانستان کې دښکلي لیک ډولونه

په افغانستان کې دښکلي لیک ډولونه

دودیال

                            دتیر په دوام:

(اوومه برخه)

سره له دې چې هند، پاکستان، ایران او عربی هیوادو کی په عین الفبا او طریقه لیک(خط) کیږی او په دغو ټولو هیوادو کې د ښکلي خط هنر و او اوس هم شته، خو څومره چې د امیرعلیشیرنوایی پاملرنه او هڅونه په افغانستان کې تذهیب او میناتور، خطاطی، کتابت او تجلید ته وه، هغه مهال نورو هیوادو کی نه وه. له هغه راهیسې افغانستان کې د خط او میناتور یو ځانکړی سبک رامنځته او نورو سیمو ته خپورشو.

نور په ضمیمه کې ولولئ

په افغانستان کې دښکلي لیک ډولونه

لوستل شوی 456 ځله