برای یادآوری شب یلدا یا زایش

برای یادآوری شب یلدا یا زایش

صدیق رهپو طرزي
از خدا وص ِل یار می خواھم،
در شب قوس و روز جوزایی.
جشن خورشید یا زادروز عیسا ؟
نگاھی بھ ریشھ
این امر روشن ھست کھ کسانی کھ دیدگاه و برداشت ھای خویش را برایآفرینش نظم جدید در خط باورھایی پس از موسا، سر و سامان دادند و بھ نام عیسا، پسر مریم کھ او را بھ باکره گی، برداشتھ بودند، سکھ زدند، در آغاز مانند ھمھ گروه ھایی کھ با فکر جدید ھمراه اند، بھ شدت در اقلیت بھ سر می بردند

ادامه در ضمیمه


لوستل شوی 3278 ځله Last modified on پنجشنبه, 14 جدی 1396 15:33