تقریظ

تقریظ

زبان به معنی واقعی کلمه یک وسیله ارتباطی است که بنیان فرهنگ ها وتمدن هارا تشکیل داده است،اگرزبان گفتاروسپس زبان نوشتارنبود نه فرهنگ ونه تمدنی شکل می گرفت.واین مهارت ارتباطی راخداوندمتعال ارزانی داشت وانسانیت انسان راباید درزبان که مهندسی شده فکرواندیشهء آدمی است جستجوکرد.باارزانی فکرواندیشه آدمی است که انسان درمیان موجودات عالم گل سرسبد عالم خلقت قرارمیگییرد وآیهءسوره اسرا،شاهد مدعای ماست که میفرماید:"لقد کرمنا بنی آدم "ودرآیهء(4)سوره تین می فرماید:"لقد خلقناالانسان فی احسن التقویم".

وجه مشترک انسانیت انسان درهمهءتاریخ وهمهءادواروهمهءمکان هازبان است،درهمهءزبان ها پرنسیپ(اصول)مشترک است اما پارامترها متفاوت می شوند وزبان آدمی وسیله تفاهم،همدلی و...تجارب میباشد. زبانهای فارسی وپشتو به مثابهء دوزبان هم ریشه وهم خانواده متعلق به زبان های هند واروپایی هستند وزبان های هندواروپایی تمام جغرافیای اور_اسیارا پوشش میدهند.

یکی ازشاخه های بزرگ این خانواده زبانی،شاخه هندوایرانی است که زیرمجموعهءآن زبان سانسکریت واویستا میباشد.زبان فارسی وپشتودارای مشترکات رسم الخط،اشتقاق وتصریف می باشد.بمثابهء دوزبان همگن وهمسوزیرمجموعهءزبان اویستایی است که که دوره های قدیم،میانه وجدید راسپری کرده اند ودرهردوره به غنامندی خود افزوده است.هریک ازاین دوزبان آثارگران سنگ ادبی وشعرفراوانی به میراث گذاشته است.استفاده ازاین تجارب صنعت فرهنگی نه تنها این که حایز اهمیت است بل یک نیازاساسی نیزمیباشد.

برای شناخت بهترازاین دستاوردها به ویژه درعرصهءشعرنیازبه ترجمهءاین آثارمیباشد.اما ترجمهءاشعارآنهم ترجمهءشعربه شعرکارسخت وطاقت فرسا،است که معادل سازی آن باحفظ مفهوم ومحتوی، کارمترجم شعرراسنگین ودشوارمی سازد.زمانی که یک بیت شعربه زبان دیگربرگردان میشود باید نگاهی به ریتم،قافیه وردیف وسایرضروریات شعری نیزباشد،که کاری است بسیارسخت وطاقت فرسا.

اما ازآن جایی که استعداد فوق العاده می طلبد وبه دورازتفضل خدانخواهدبود،دراین راستا همکاربسیارصمیمی ودوست داشتنی من آقای نجم الرحمن مواج که یکی ازشخصیت های فرهیخته کشورمیباشد گامهای بلندی برداشته است ودرسالهای طولانی بارسنگین ...تجارب زبانی رادرعرصهءبرگردان شعربه شعربه دوش کشیده است که درنوع خودکارارزشمند وبا اهمیت میباشد.اینگونه اقدامات است که به زیست مسالمت آمیزسودآوررنگ وبو داده ومعنی می بخشد وازاین راه به برای تبادل دست یازید،وبااین تلاش های گرانسنگ جلوتعصبات کورودگم اندیشانه راگرفت،دل هارابهم نزدیک میسازد،همگرایی ،همبسته گی ویکپارچه گی پیروان این دوزبان را تضمین میکندوبه شدت دشمنان هردوزبان رامایوس می سازد.فرصت راازآنعده یی که باحربهء"ختلاف بیاندازوحکومت کن"سلب می نماید. چه زیباست که انسان برمبنای این حدیث معروف که مابرای وصل کردن آمدیم عمل کند ودرپایان برای شخصیت فرهیخته وشاعرتوانمند همکارعزیزم نجم الرحمن مواج مزید توفیق راازبارگاه احدیت استدعامی نمایم.

                          ومن الله التوفیق

پروفیسورداکترعصمت اللهی استادپوهنتون کابل

                       اسد سال 1392

 

روؚ�1 �

لوستل شوی 1424 ځله