به پیشواز از روز نو روز !

به پیشواز از روز نو روز !

 بلقیس » مل «
روز اول سال روز هستی جهان است .
بهار را احساس میکنم .
نو روز ما !
در آستان و جایگاه تولدت سالم میفرستم .
اقوام آریایی تولد آفتاب را جشن میگرفتند که این رسم تا حال دوام دارد .
نو روز بلور چشمه خرد را چون ساغری بدست گرفته و به تشنه گان جام جانبخش می بخشد .
ما در آغازین نو روز صدای مرغکان را میشنویم که زمزمه عشق را نوید میدهند ودراین عشق
چشمانی وجود دارد که در پرتو آن بهار نهفته است

 

ادامه درضمیمه

لوستل شوی 1930 ځله Last modified on چهارشنبه, 23 حوت 1396 19:47