پسرلیه !

پسرلیه !

پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.
-------------------------------------
دنړی خلک دستا په راتګ سره خوشحا لی کوی ، پیغلی ستا رنګا رنګ ګالن پخپل وربل کی
ټومبی ، بلبالنو ستا په چمنونوا وباغونو کی د ګل له شوقه نڅا کوی اودګلونو په چاپیلایر کی طواف
کوی ، سهارنی نسیم دستا دګالنو اود ګلبوټی عطراو خوشبوی هرخواته خپروی ، په ویالو کی داوبه
شره هار په سور اوپه تال سره نغمی غږوی دستا په راتګ سره دښتی او صحرا زرغون
جامی اغوندی دغاټول ګالن د ستا دغرونو اوپه رغونو کی سور رنګ غالی غوړوی

لوستل شوی 2579 ځله Last modified on شنبه, 26 حوت 1396 12:37