رباعيات عمر خيام به زبان پشتو

رباعيات عمر خيام به زبان پشتو

صبورالله سياه سنگ

نويسنده افغان

روی جلد کتاب

رباعيات عمر خيام شاعر فارسی زبان که تا امروز به بيشتر از چهل زبان جهان ترجمه گرديده، تازگيها به همت نجم الرحمان مواج، نويسنده، سرود پرداز و ادبياتشناس افغان در کابل به زبان پشتو برگردان شده است.

در بخشی از پيشگفتار کتاب آمده است مترجم از سی سال به اينسو انگيزه ترجمه اشعار خيام به پشتو را داشته تا اينکه با گذار از دشواريها گزينه ۱۹۸ رباعی خيام به خوانندگان پيشکش شده است

.

 

"د خيام رباعيات" در پنجاه صفحه نخست با يادداشتهای روشنگرانه توسط محمد آصف صميم، عبدالحق دانشمل، عبدالخالق رشيد، اختر مهدی، و نجم الرحمان مواج در پيرامون پيشينه، چگونگی و معيارهای ترجمه، زندگينامه حکيم عمر خيام، و سپس دوصد برگ ديگر با چيدن رباعيها به گونه ای که در بالای صفحه اصل رباعی و در پايين برابرنهاد پشتوی آنها در ميان مينياتورهای آشنا به چشم ميخورند، تهيه شده است.

محمد آصف صميم در "عمر خيام، رباعيها و ترجمه پشتوی آنها" به نمونه های نه چندان چشمگير و اندکی از برگردانهای پيشين به قلم مرحوم صنوبر حسين کاکاجی (۱۹۶۳-۱۸۹۷)، انجنير سلطان جان کليوال، و نيز بررسی انديشمندانه ای از کار تازه برگردان عمر خيام به خامه نجم االرحمان مواج پرداخته است.

برگردان پشتوی رباعيات عمر خيام افزون بر بازتاب دادن زيبايی اصلی، در بازشناسايی ظرفيت بيدريغ زبان پشتو و توانمندی مترجم که خود شاعر شناخته نيز است، کاری ستودنی و ماندگار در ادبيات معاصر پشتو شمرده ميشود.

کمبود چنين اثری برای خوانندگان افغان از سالها به اينسو پيدا بود.

شناسه کتاب:

نام: "د خيام رباعيات"

سراينده: حکيم عمر خيام

برگردان: نجم الرحمان مواج

طرح پشتی: برگرفته از کتاب اصلی

شمار برگها: ۲۰۰

نوبت چاپ: دوم

شمارگان: ۱۰۰۰ جلد

قطع: جيبی

نشر و پخش کننده: خانه علم و فرهنگ جمهوری اسلامی ايران در پشاور

ناشر: کتابفروشی ميرويس

 

رباعيات عمر خيام به زبان پشتو

صبورالله سياه سنگ

نويسنده افغان

روی جلد کتاب

رباعيات عمر خيام شاعر فارسی زبان که تا امروز به بيشتر از چهل زبان جهان ترجمه گرديده، تازگيها به همت نجم الرحمان مواج، نويسنده، سرود پرداز و ادبياتشناس افغان در کابل به زبان پشتو برگردان شده است.

در بخشی از پيشگفتار کتاب آمده است مترجم از سی سال به اينسو انگيزه ترجمه اشعار خيام به پشتو را داشته تا اينکه با گذار از دشواريها گزينه ۱۹۸ رباعی خيام به خوانندگان پيشکش شده است.

 

"د خيام رباعيات" در پنجاه صفحه نخست با يادداشتهای روشنگرانه توسط محمد آصف صميم، عبدالحق دانشمل، عبدالخالق رشيد، اختر مهدی، و نجم الرحمان مواج در پيرامون پيشينه، چگونگی و معيارهای ترجمه، زندگينامه حکيم عمر خيام، و سپس دوصد برگ ديگر با چيدن رباعيها به گونه ای که در بالای صفحه اصل رباعی و در پايين برابرنهاد پشتوی آنها در ميان مينياتورهای آشنا به چشم ميخورند، تهيه شده است.

محمد آصف صميم در "عمر خيام، رباعيها و ترجمه پشتوی آنها" به نمونه های نه چندان چشمگير و اندکی از برگردانهای پيشين به قلم مرحوم صنوبر حسين کاکاجی (۱۹۶۳-۱۸۹۷)، انجنير سلطان جان کليوال، و نيز بررسی انديشمندانه ای از کار تازه برگردان عمر خيام به خامه نجم االرحمان مواج پرداخته است.

برگردان پشتوی رباعيات عمر خيام افزون بر بازتاب دادن زيبايی اصلی، در بازشناسايی ظرفيت بيدريغ زبان پشتو و توانمندی مترجم که خود شاعر شناخته نيز است، کاری ستودنی و ماندگار در ادبيات معاصر پشتو شمرده ميشود.

کمبود چنين اثری برای خوانندگان افغان از سالها به اينسو پيدا بود.

شناسه کتاب:

نام: "د خيام رباعيات"

سراينده: حکيم عمر خيام

برگردان: نجم الرحمان مواج

طرح پشتی: برگرفته از کتاب اصلی

شمار برگها: ۲۰۰

نوبت چاپ: دوم

شمارگان: ۱۰۰۰ جلد

قطع: جيبی

نشر و پخش کننده: خانه علم و فرهنگ جمهوری اسلامی ايران در پشاور

ناشر: کتابفروشی ميرويس

 

 

لوستل شوی 2526 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « کلتوري بد ګڼې پښتون »