۱- دپښتوسمه لیکنه وسمه لوستنه دِهغې په وَاوُوْنوکې ده

۱- دپښتوسمه لیکنه وسمه لوستنه دِهغې په وَاوُوْنوکې ده

                                                   لنډ یــځ

په پښتوکې ( واو) په لاندې ډولونودی:

 ۱/ نـــرم  ( و) لکه: لَوْ ، پَلَوْ، ګرَوْ..

 ۲/ دُروند( وو) لکه: چاکُوو ،آلُوو، تالُوو..

 ۳/ اُوږد ( و) لکه: مُور، خُور،ورُوْر..

 ۴/ لــنـډ ( و) لکه: تاسُوْ،کاسُوْ، وړُوْ..

 یادَوَنَّه:

 ۱- په پښتوکې دِ( واو) یوشمېرنورغږونه هم شته دي ،چې دِ وَیِّي(لفظ) دِ توریوپه خوځَوَنه سره ښکاره کیدلای شي لکه : کاوُه ، کَوَه ، کَوِي، کوې ،کوۍ..

 ۲- دِپښتو( واو) له نومونوسره ګونګ(ساکن)راځي،له کړ(فعل) سره دِنوم دِنروالي وښځَوالي روستاړي(تابعت) کوي لکه:

خوشحال بابا اَ تَلْ وو( وُه)- دِمیوندملاله اَ تَلَّه وَه.

۲- دپښتوسمه لیکنه وسمه لوستنه دِهغې په وَاوُوْنوکې ده

لنډیځ

   په پښتوکې (یاء) په لاندې ډولوده :

٭ لـغـړه (ی) لکه : سړَیْ ، ورَیْ ، لرګَیْ......

٭ ښځینه (ۍ) لکه : نړۍ ، ډولۍ ، رسۍ ......

٭ اوږده (ې) لکه : شودې ،توروې ، کپړې.....

٭ ګـــډه (ي) لکه : غوړي ، غوایي ،شنیلي....

٭ همزه یي(ئ) لکه : هغوئ ، دوئ ،بوئ...

  لیدنه: په پښتولیکنه کې اوږده(ې) خوراډېره وهمزَیي(ئ) ډېره لږپه کړکېږي.

 

   

لوستل شوی 1976 ځله