امام

امام

امام کلمه  عربی و به معنای پیشوا و رهبر آمده است . پیشوا به معنای پیشرو میباشد  . امام میتواند شخصی عادل باشد وهکذا  میتواند شخصی غیر عادل وگمره باشد .طوریکه قرآن عظیم الشان هر دو مفهوم را در آیات متبرکه  بیان نموده است:
ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 1428 ځله