زن درمراسم تعزیه

زن درمراسم تعزیه

جنازه کلمۀ عربی است که به کسر جیم به بمعنی مرده وبه فتح جیم به معنای تختی که مرده را به وسیله آن برمیدارند یا عکس آن باشد یا بالکسر تخت با مرده وهر که اورا مشایعت کند. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد)  ودر تعریف طبی وحقوقی ، جنازه به جسد مرده انسان اطلاق گردیده است

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 2519 ځله