دروغ گفتن ضرورت به انرژی بیشتری دارد !

دروغ گفتن ضرورت به انرژی بیشتری دارد !

 

تحقیقات وتجارب راکه علماء در مورد مغزتعدادی کثیری از انسانها ، توسط امواج مغناطیسی انجام داده اند ، بدین نتیجه رسیده اند که : مغز انسان در هنگام دروغ گفتن   انرژی زیادی را نسبت به  زمانی که انسان حقیقت میگوید به مصرف میرساند ، از این تجارب به اثبات رسیده که:راستگویی و گفتن حقیقت باعث افزایش قدرت، وانرژی مغزی در انسان میگردد

ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 1598 ځله