تفاوت نماز زنان با مردان !

تفاوت نماز زنان با مردان !


مقدمه:
اکثریت مطلق علماء  ،فقها ، ومفسران  بدین عقیده اند که: اصل در این است که احکام نماز در شرع برای زن و مرد یکسان  وضع گردیده است ، ودر اساس ومبداء هیچگونه  تفاوت وفرقی بین نماز زن و مرد وجود ندارد مگر اینکه دلیلی بر تفاوت  آن در شرع  وجود داشته باشد

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 1839 ځله