تاریخچه مختصر افغا نستا ن : میراث امپراتوری بریتا نیا

تاریخچه مختصر افغا نستا ن : میراث امپراتوری بریتا نیا

نویسنده :دانا ویسالی »Visalli Dana .»
منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ »32-10-3102 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .
 

این مقا له به با ر اول توسط گلوبا ل ریسرچ در »22 »ماه ما رچ سا ل )2102 )تحت عنوان
بررسی کوتاهی از تاریخ اخیر افغا نستا ن با برخی توضیحات الزم به نشر رسید که قسمتی از این
توضیحات مقا له با برخی رویداد ها کنونی درزمینه های مربوطه به بحران امروزکشور همخوانی
ومطا بقت دارد

.
 بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 2852 ځله Last modified on یکشنبه, 08 دلو 1396 13:20