باستانشناسی افغانستان از کهن ترین روزگار تا دوران تیموریان

باستانشناسی افغانستان از کهن ترین روزگار تا دوران تیموریان


پارهٔ سوم
دوره های پَسینٔه پیش از تاریخ
جیم گ. َشفر Shaffer.G Jim


ادمه این مبحث در ضمیمه

لوستل شوی 3375 ځله