وروستي مطالب

خزان

پنجشنبه, 08 میزان 1400 19:45
 
راشي خزان دونو پاڼو ته سرخي راولي
شين رنګ يې ژيړ کړي مرګ تالان يې په ځواني راولي
ګلابي رنګ. ګلابي مخ او کلابي حسن یې
شي پاټې پا ڼې هر ګلاب لره نيستي راولي

د معرفت وږمې

یکشنبه, 28 سنبله 1400 18:41

 

سید عبیدالله نادر                      

زه چې کله ډوب شمه ، د ناز په خــیالونو کې

لاړ شمه ، بیا ورک شمه، په خپلو جهانونو کې

کله شــــم ژورې ته ، او کله شمه ، هسکې ته

(وطن خاکت شوم جان تو زخمیست)

چهارشنبه, 24 سنبله 1400 18:36


استقبال ازشعر نذیر ظفر
(وطن خاکت شوم جان تو زخمیست)
زکابل تا به واخان تو زخمیست
برفتم سوی میدان هوایی
جهازات تو میدان تو زخمیست
کسی زاسیب در کشور امان نیست
که خردان وبزرگان تو زخمیست
نه دانشگاه در امن ونه مکتب
محیطِ علم وعرفان تو زخمیست
فصول سال همه سرد وخزان است
بهار وباغ وبُستان تو زخمیست
مهاجر بین کشور بیش گشته
به زیر خیمه طفلان تو زخمیست
قسی القلب ها آمد به کشور
از آن روح وتن وجان تو زخمیست
چه تقصیر است از طفلان معصوم
که طفلانِ دبستان تو زخمیست
سکوت وخامُشی درباغ وراغ است
که مرغان خوش الحان تو زخمیست
زدستِ قحطی وبی روزگاری
مسافرهای حیران تو زخمیست
زچندین سال همه ملت ستیزی
هزار اندرهزاران تو زخمیست
نه پشتون در امان است ونه تاجیک
که هندو ومسلمان تو زخمیست
نمانده درامان غزنی ولوگر
سمنگان وبدخشان تو زخمیست
فراه وکُندز وشهرِ سرِ پُل
چو ننگرهار وبغلان تو زخمیست
هرات وقندهار وشهر زابُل
چو هلمند وارزگان تو زخمیست
ولایت های شرقی هم به خون اند
کُنرهار تو لغمان تو زخمیست
ندارم دیده تا بینم به هرسو
سرِ هر کُرد دهقان تو زخمیست
چه گویم من که سربازِ گرسنه
چو پولیسِ نگهبان تو زخمیست
نمانده مرهمی برزخم ها چون
طبیبان بهر درمان تو زخمیست
سنبله ۱۴۰۰ سویدن

هیله

شنبه, 13 سنبله 1400 21:28


څه ښکلی چه هیواد کی ورورګلوی او محبت وی
پرانیستی وی غیږونه په خبروصداقت وی
څه ښکلی وی که پریږدو(زه) او(ته)ټول سره (مونږ)شو
وطن مو ټول ودان وی او خوشاله مو ملت وی

سټړی روح

چهارشنبه, 10 سنبله 1400 16:25

 

سید عبیدالله نادر

هر شیبه د درســت عـــالم غـــمونه خورمه

په اندیښــــنو کـې، خـــپل عمر تـــیرومـــه

دې غــدۍ کې ، نا کــــراره ژوند د لاســـه

باطل دور

یکشنبه, 07 سنبله 1400 19:17
عبدالملک پرهیز
ناولو ارادو سره راغلي ول دې خواته
د غلو له قافلو سره راغلي ول دوی غلا ته
وعدې يې وې ټول تشې لکه ځګ اوبو دپاسه
قانون دموکراسي يې تش په نوم زموږ اغوا ته

برګشت تاریخ

پنجشنبه, 04 سنبله 1400 09:10

                                                                                                                                                            میرعنایت الله سادات                 

خوانده بودم که تاریخ برنمیگردد ... 

نیرو های مؤلد رشد میابند و

این رشد ، مناسبات کهنه ای اجتماعی را ، 

دگرگون میسازد 

څاڅکي

یکشنبه, 31 اسد 1400 18:15


نه خندېږم نه ژړېږم
نه مست یم نه هوښیار
حیران یمه زړګیه
خپل باڼه راته په سترګوکې خلېږي