بهار

بهار

 یه بلقیس » مل «
دال ! از الی پنجره بین طلوع دمیده بروز ، روز تو فردای امید دمیده
چمن لبریز از جوانه های سبز شده بروز ، نو روز گلهای امید دمیده
نگاه کن !

لوستل شوی 509 ځله Last modified on چهارشنبه, 29 حوت 1397 21:42