مرگ بر این انقلاب

مرگ بر این انقلاب

 
پوهنوال احمد شاه رفیقی

تاکه آمد وای ای مردم بـــه میهـــن انقــــلاب
مرگ بر این انقلاب
ملــــت غمـــدیـــده ام شــد مبتلا درصدعذاب
مرگ بر این انقلاب
انقـــــلاب دیگـــــران آرد سعــــادت رابه بــــار
انقــــلاب کــشورمااســـت مرگ شیخ وشـاب
مرگ بر این انقلاب
انقــــلاب ثــــورآمــــددروطـــن ازشــــومیش
غیرکابـــل مملـــکت گــردیـــدویـران وخراب
مرگ بر این انقلاب

اهل علم وفضل وفرهنگ ومعارف کشته شد
شدمهاجرازوطـــن اهـــــل هنــــراهـــل کتاب
مرگ بر این انقلاب
چارشاه آمدزحزب خلــق ومـــردم رابکـشت
میزدند ازخون مـردم این سگان جام شـراب

مرگ بر این انقلاب
انقــــلاب ثـــوراســــلامی بیـــــامــدنـــاگهان
یک دومه آورد راحت بهرمردم ایـــن سـراب
مرگ بر این انقلاب
بعـــدازآن آغـــازشد بالای قـدرت کشمکــش
مـــــردم کابــــل بشـددرآتــــش قدرت کبــاب
مرگ بر این انقلاب

جنگجویان کـرد غـــارت آنچـــه بُددرپایتخت
بعـــدازآن بـــاراکـت وهاوان کابل شد خـراب
مرگ بر این انقلاب
شدمهاجــرمـــــردم هــــردم شهیــــدکابــــلی
اغنیــــایـــش رفــت خارج بینوایش درتراب
مرگ بر این انقلاب
آن گروهی کزریا دم میزدازستــروحــجـــاب
کرداهل مملکت را آن زبونان بــــی حــجاب
مرگ بر این انقلاب
گاه درمکــتـــب زمانـــی درمساجــــدزیستند
نی زدولـت نی زکـــس دیدندچیزی جزعتاب
مرگ بر این انقلاب

یکطــرف شــدقیمتـی وقحطی وجنگ وجدال
یکطرف آمدزراکــت هــــاش بـــرمااضطراب
مرگ بر این انقلاب
روزصدهاکس به کابل جان خودقـربـــان کند
ازبرای کسب شاهــــی بهـــــرآن عــــالیجناب
مرگ بر این انقلاب
رهبران افگنده فـــرزندان مـردم را به جنگ
پورودخت شان به خارج می زند پیک شراب
مرگ بر این انقلاب
من نمی دانــــم شمـــاای رهبــــران جنگجــو
می دهید چون ازچنین کشتاردرمحشر جواب؟
مرگ بر این انقلاب
ای تبهـــکاران بتـــرسیـــدازچنــان روزدراز
کانداران روزاســت سوزان همچوآتش آفتاب
مرگ بر این انقلاب

آن شهیـــدان گیـــــردازجَیب شماگوید به حــق:
یارب اینست قاتــل ما، دِه ورا چندین عــذاب
مرگ بر این انقلاب
دســته دســـته می کُشیــد انسان رادرمملکت
ای قصابان مامگرهستیـــم پیش تان دواب؟
مرگ بر این انقلاب
می روید درکعبــه وسوگنــــد وپیمان می کنید
ای همه پیمان شکن فرصت طلب پست وکذاب
مرگ بر این انقلاب
کافران راخنده می آید بـه فعــل وقــول تـــان
خاصه چون گویید ماییم پیروشــرع وکتاب
مرگ بر این انقلاب

من نمی دانم شماای تاجران مــرگ وخـــون
می دهید تاچندملت راچنین رنـــج وعــــذاب؟
مرگ بر این انقلاب
دیگرازجان همین ملت چـه می خــواهیدکــه شد
ازعبث جنگ شمادرزیــرراکت شیخ وشاب؟
مرگ بر این انقلاب
ترس دارم زینکه درمحشـرشما چــون کافران
گفت خواهید پیش حـق یالیتنی کنت تـُـراب
مرگ بر این انقلاب

ایخدابگرفت عالـــــــم راشرارت پیشه گان
مهدی آخرزمان بفرست دیگربـــا شتـــاب
مرگ بر این انقلاب
۱۳۷۱هجری شمسی
احمد شاه رفیقی

لوستل شوی 151 ځله
دې ته ورته نورې ليکنې « بسمل اشکباری »