د مولانا د یو شعر پښتو ژباړه

د مولانا د یو شعر پښتو ژباړه

ژباړن عبدالملک پرهیز 

د هغه لیدو ته تل ځه چې د زړه په حال خبر وي

هغه ونې لاندې تل ځه چې يې څانګې له ګل ډک وي

د عطرونو دې بازار کې ګرځه مه لکه وزګاره

په هغه دکان کې کېنه چې خواږه يې په دکان وي

تله تا سره که نه وي هر سړی به دې تېر باسي

د چل ول سینګارولو ښکاري څوک د زر خاوند وي

تا به کېنوي ور خولې ته په تلوار بېرته راځمه

تمه مه کېنه په ور کې، په دې کور کې به دوه ور وي

هر یو دیګ دلته خوټېږي ورته مه راوړه کاسه خپل

هر یو دیګ دلته خوټېږي پټ په منځ کې يې څه بل وي

نه هر ګوتې خوند د شات کړي نه هر زېر سره زبر وي

نه نظر لري ټول سترګې نه په هر سیند کې ګوهر وي

ځکه مستې او خوږې سندرې ووایه بلبله

پر هر کاڼي ، هره تيږه ستا سندرو کې اثر وي

چې د ستن له سترګې نه شې تېرېدلی له سر تېر شه

تار له ستنې نه تېرېږي چې د تار په سوکه سر وي

دغه ويښ زړه یو ډېوه ده تر لمن لاندې يې ساته

له یو داسې اقلیم تېرشه چې هوا يې شر او شور وي

چې له باده دې لاس واخیست استوګن ته د چینې شوې

ته رقیب زړه ته نژدې شوې چې اوبه يې په ځګر وي

چې اوبه لرې ځګر کې ونې شنې ته پاتې کېږې

چې کوي تازه مېوې تل د زړه تل کې په سفر وي

 

coolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcoolcool 

 
دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد‎
به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد‎
در این بازار عطاران مرو هر سو چو بی‌کاران‎
به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد‎
ترازو گر نداری پس تو را زو رهزند هر کس‎
یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد‎
تو را بر در نشاند او به طراری که می‌آید‎
تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد‎
به هر دیگی که می‌جوشد میاور کاسه و منشین‎
که هر دیگی که می‌جوشد درون چیزی دگر دارد‎
نه هر کلکی شکر دارد نه هر زیری زبر دارد‎
نه هر چشمی نظر دارد نه هر بحری گهر دارد‎
بنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان‎
میان صخره و خارا اثر دارد اثر دارد‎
بنه سر گر نمی‌گنجی که اندر چشمه سوزن‎
اگر رشته نمی‌گنجد از آن باشد که سر دارد‎
چراغست این دل بیدار به زیر دامنش می‌دار‎
از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد‎
چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه‌ای گشتی‎
حریف همدمی گشتی که آبی بر جگر دارد‎
چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی‎
که میوه نو دهد دایم درون دل سفر دارد

 

 

لوستل شوی 1292 ځله Last modified on جمعه, 27 جدی 1398 23:54