کړم که نه نکړمه

کړم که نه نکړمه

انجنیرعبدالصبورساپی

ستا ښاېسته رخسار یاد کړم که نکړمه

په خیالونودې زړه ښاد کړم که نکړمه

نارام زړګی مې ترسهاره په ترپا وي

ته ووای چیغه فریاد کړم که نکړمه

نازک زړګی ستا زلفو خم کې شوبسمل

ګیله له زَور د تا صیادکړم که نکړمه

ښکلی مخ وسمین قامت دې نصیب نشو

ستا پښو خاورې په سر باد کړم که نکړمه

عشق ستا مهرستا وهجرستا زمامنظوردی

قهرستا غصب ستا زه یاد کرم که نکړمه

پرسر وهم تل  زه تیشه  ستا د ستم

خپل ځان برابر د فرهاد کړم که نکړمه

 

ژباړه: ښائي شعر د فاضل کابلي وي

  رُخ زیبای تورا یاد کنم یا نکنم

به خیالت دلِ خود شاد کنم یا نکنم

 

لوستل شوی 988 ځله