د شکسپیر د یو شعر ژباړه

د شکسپیر د یو شعر ژباړه

 

سبا، او سبا او سبا،

په وړو وړو ګامونو، له یو ورځې نه بل ورځ ته

دثبت شوي وخت د وروستۍ توري تر ویلو،

او زموږ ټول تېر وختونه د ناپوهو روښانول ول

، 

د ګردجن مړينې د لارې. غلی غلی خوارې شمعې،

 له لړزانده سیوري پرته، ژوند بل څه دی، یو بې وزله شان لوبغاړی،

چې پر ستج تیروي  ساعت خپل،

وروسته هيڅ ترې تر غوږ نه شي، تش خبرې ،

کوم احمق چې وي وېلې، ډک له شوره او له قهره، بې مانا وي

 

 

Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow,

Creeps in this petty pace from day to day,

To the last syllable of recorded time;

And all our yesterdays have lighted fools

The way to dusty death. Out, out, brief candle!

Life's but a walking shadow, a poor player

That struts and frets his hour upon the stage

And then is heard no more. It is a tale

Told by an idiot, full of sound and fury

Signifying nothing.

 

لوستل شوی 1571 ځله