Print this page

فتانه «شمع»

نگو کاین ریش؛ چه معنی دارد؟


به اقتفای «ریش نامه»ء ابوالمعانی بیدل
و به استقبال ازبحث «ذلیل سازی مردم افغانستان با ریش و ریشخند»(1)

نگو کاین ریش؛ چه معنی دارد؟      غیر از این؛ کیش چه معنی دارد؟
سخن اصلاً به «معنی»  نیست!       معنی داریش ؛ چه معنی  دارد؟!
سر و آخر«بهشت»مقصودست!     «واسکت»ی بیش؛ چه معنی دارد؟
ریش تا ناف؛گشته است؛ سیاف!      راهبر  میش ؛ چه  معنی  دارد؟
کئ  خدا ؛  «با سواد»  بگزیده؟      خوان! و اندیش! چه معنی دارد؟
چون جهاد است «فی سبیل الله»      چرت بندیش(2)؛ چه معنی دارد؟
سرحد  و  ملک  ندارد ؛ دین !       وین«فروشیش3»؛ چه معنی دارد؟
هرچه یابی ؛  خدات  بخشیده         فکر و تشویش؛ چه معنی  دارد؟
نعمت است پوند، دالر و کلدار         گیر ؛ نگیریش ؛ چه معنی دارد؟
روبل هم گر برای دین گیری          چرک و پاکیش ؛ چه معنی دارد؟
برگ؛ بی اذن او  نمی  افتد!         "جرم جنگی"ش؛ چه معنی دارد؟
بندهء  او  ست «اسرائیل»           صیهونیستیش ؛ چه معنی  دارد؟
پیش الله مهم «نیت»هاست         ما که داریم دیگیش؛ چه معنی دارد؟
بر خدا ؛ نیست «نیت» کافر        آدمی و خوبیش ؛ چه معنی دارد؟
برترین خدعه گر؛ خداوندست     پرسش از خدعه بیش چه معنی دارد؟
ذل وعزت به هر  که او داده       داره - درویش ؟؛ چه معنی  دارد؟
جانی خوانندی  جهاد گر ها ؟         امر لاللهیش ؛ چه  معنی  دارد؟
باز«طالب» که شد قدر قدرت         جز سبب سازیش؛ چه معنی دارد؟
«آی.ایس.آی»و«سی.ای.ای»       جز «سبب» بیش؛ چه معنی دارد؟
هست «تقدیر»؛ هرچه پیش آید       این کم و بیش ؛ چه  معنی دارد؟
بی  قتال  و  جهاد  و  چور            آئین خویش ؛ چه  معنی  دارد؟
اینکه منعست خوانش و دانش         از پس - ازپیش؛ چه معنی دارد!؟
با «تیمم» هم "طهارت" هست !        معجزه ؛ بیش ؛ چه معنی دارد؟
با «کلوخ» پاک « مخرج» کن!         گاز و پنبیش ؛ چه معنی  دارد؟
"تی وی" و"دیش"کارشیطانست        این؛ زمانییش؟؛ چه معنی دارد؟
ناقص عقل است؛  مثل  دیوانه!         زن - تساویش ؛ چه معنی دارد؟
پس بباید گشت در زمان «صدر»    پیشرو ؛ پیش!؛ چه معنی دارد؟
کرده  کامل  نعمتش  بر  ما ؛            بیشتر خواهیش؛ چه معنی دارد؟
چون بدانی؛ غیر از«این» نیست         غیر تشویش ؛ چه معنی  دارد؟
شک و تشویش؛ آخرش کفرست         پس"بیاندیش!"؛چه معنی دارد؟
تند و عاجل سرود « فتانه »
وزن و قافیش؛ چه معنی دارد؟
*=/*=*/    *=/*=*/      *=/*=*/  *=/*=*/   *=/*=*/

1-    انگیزهء این شعر بسیار ارتجالی بحث بیحد تکاندهنده و بیداری بخش بالا شد و البته در آن قرائت و طرز تلقی بلاهت آمیز و سفیهانهء  نوکران مسلمان نمای «آی.ایس.آی» و«سی.آی.ای» در منطقهء ما و همانند های خشک اندیش و دینسوز و معنویت کش شان در سایر بلاد اسلامی و غیراسلامی ؛ از دیانت مقدس نیاکان ما منظور است و بس!
2-    بنده ایش
3-    منظور چیز هایی مانند وطنفروشی ؛ خاک فروشی ، ناموس فروشی ، شرف فروشی است.  
جرمنی /17 دلو 1390
فتانه «شمع»

لوستل شوی 2862 ځله Last modified on سه‌شنبه, 27 سرطان 1396 21:56