ده روش مدرن کنترول ذهن

ده روش مدرن کنترول ذهن

 نویسنده : نیکولاس ویست (Nicholas  West).

منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ «29-09-2018».

برگردان : پوهندوی دوکتورسید حسا م «مل». 

هرچند که بیشتر به برسی وکاوش کنترول ذهن بپردازیم ، بیشتر به این  نتیجه  میرسیم که دراینجا  ازمد ت های  طولانی  با درنظرداشت هد ف تبد یل نژاد بشر به ماشین های  غیر تفکر یک ارتبا ط ویا یک خط  هما هنگ  وجود دا شته ا ست ، یعنی  از  زما نیکه ا نسا ن خواسته ا ست که  قد رت  وتوان خود را  بر توده ها   تحمیل  کند. کنترول ذهن  توسط کسا نیکه به ا رتباط رفتا ر وسلوک ا نسا ن  مطالعه کرده ویا مطالعه میکنند وآنهم  بمنظور روبراه و هماهنگ  ساختن اطاعت جمیعت های  بزرگ به اراده وفرما نبرداری گروه کوچک از «نخبگا ن» در خط اول اجندای کا ر شا ن بوده ا ست .

ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 1207 ځله