چگونه میتوانیم سیستم معا فیتی را  آزاد ویا از بند رها کنیم ؟

چگونه میتوانیم سیستم معا فیتی را آزاد ویا از بند رها کنیم ؟

نویسنده : د ینس گرادی )Grady Denis )
منبع وتاریخ نشر : نیویارک تایمز » 60-21-1622 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل

سرطان دارای زمینه ویا استعداد خطر وانزاروحشتناکی برای ازبین بردن د فاع طبعی
عضویت انسا ن ا ست که آن دفاع طبعی را این مرض ازبین میبرد. و اگر ما بتوانیم که
دراثرسعی وتالش خود راه های برای کمک ایمنی بدن درمبارزه علیه سرطا ن بیا بیم .
این اتفا ق افتاده است وآن اینکه زمینه های روبه رشد ا درحا ل
بقیه در ضمیمه .

لوستل شوی 1287 ځله