نقشه برداری چشم انداز ژنیتیکی مغز

نقشه برداری چشم انداز ژنیتیکی مغز

نویسنده : بنید یک کاری )Carey Benedict )
منبع وتاریخ نشر : نیویارک تایمز »31-31-1132 »
برگردان :پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.
 -------------------------------------------------
 نقشه برداری چشم انداز ژنیتیکی مغز
 با قراردادن چشم انداز ژنیتیکی مغز
 دانشمندان گامی به سمت ساخت یک مدل کامپیوتری از ژنوم مغز
گرفته اند که یکی از آنها می تواند به ریشه های ژنتیک اسکیزوفرنی،
اوتیسم و سایر اختالالت کمک کند.

بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 1805 ځله