ویروس کرونا یا سلاح تبلیغاتی ‏

ویروس کرونا یا سلاح تبلیغاتی ‏

نوشته کریم پوپل

مقدمه: کرونا  نام خانواده ویروسهای است که جدار بیرونی آن بشکل برجسته بوده اشکال تاجدار را ‏ساخته است  از اینرو  بنام ویروس تاجدار مشهور است. ویروس کرونا  در سال ۱۹۶۵ کشف ‏گردید.
 
ادامه در ضمیمه‏
لوستل شوی 1464 ځله