پس از قرنطین کردن : برنامه واکسیناسیون  ویروس کرونا درجهان

پس از قرنطین کردن : برنامه واکسیناسیون ویروس کرونا درجهان

نویسنده : پروفیسور میخایل چوسودوفسکی )Chossudovsky.M.prof )
منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ »42-30-4343 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل« .
بقیه در ضمیمه

لوستل شوی 960 ځله