تاثیرات سمی اضطراب »ستریس« بر کودکان  جدا شده از والد ین

تاثیرات سمی اضطراب »ستریس« بر کودکان جدا شده از والد ین

نویسنده: دبراگروس ،الن اولشانسکی شارااورت ) Ellen , Gross Deborah
 .)Olshansky, sarah Oether
منبع وتاریخ نشر : کمان دریم » 81-60-8681 »
برگردان : پوهندوی دوکتور سید حسا م »مل«
 ------------------------------------------------------
این نوع ضربه ویا تروما بدن را درهم می شکند وباعث احساسات ترس

 

 

ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 1558 ځله Last modified on چهارشنبه, 30 جوزا 1397 20:29