مغز خالی

مغز خالی

نویسنده :رابرت ایپستین»Epstein Robert »
منبع وتاریخ نشر : گلوبال ریسرچ »2018-07-01 »
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«
--------------------------------------------------------
 مغز شما اطالعات را پردازش»طی مراحل« نمی کند، دانش را
 بازیابی نمی کند یا خاطرات را ذخیره نمی کند. به طورخالصه:
 مغزشما کامپیوتر نیست

بقیه در ضمیمه
 .

لوستل شوی 2253 ځله