چگونه د ین اخلاق را ربود

چگونه د ین اخلاق را ربود

نویسنده : ما سون لینچ )Lynch Mason )
منبع وتاریخ نشر:سمال پرسن»person small »هفتم اپریل سال »6102 .»
برگردان : پوهندوی دوکتور سیدحسام »مل«.

یکی ازتراژد یهای بزرگ انسا ن هما نا ربودن اخالق توسط د ین من متوجه شده ام که یکی از راه ادیان کنترول اعمال یا تفتیش عقاید برپیروان خود ومذهب است ؛ بنا براین مردم د رحال حاضر چنین تصور میکنند که دین واخالق دریک اتصال الزم اند ؛ اما اصل واسا س اخلاق است که
ادامه در ضمیمه

لوستل شوی 4591 ځله