خبري او بهرني ویبپاڼې پښتو ویبپاڼې دري ویبپاڼې
د باختر اطلاعاتي آژانس  بينوا بريښنا پاڼه  لوموند
بې بې سي پښتو  سلام فرهنګي ټولنه  نهضت آينده
بی بی سی ایران  سمسور ویبپاڼه  باختر آژانس
بی بی سی افغانستان  ژواک  سايت حميدالله عمريار
دویچه ویلې  هيواد افغانستان  افغان جرمن آنلاین
آزادي رادیو  ټول افغان  آسمايې
د امریکا غږ  دوطن پيغام  زندګی
ډيوه رادیو   د ليکوال ويب پاڼه  آزادي
دویچه ویلې  دافغانستان ادبې بهير  پیام زن
افغانستان رو  افغانستان د افغانانو ټاټؤبې  ملالی جویا
 افغانستان رو  پښتونخوا  آزمون ملي
افغانستان رو پښتو همت امين زی نی
سپوتنیک تاند کابل ناته
سپوتنیک دری د الفت ادپي او کلتوري پاڼه دیدګاه
سپوتنیک پښتو د ځولۍ ادبي او کتوري پاڼه فردا
افغان نامه ډاکتر کبیر ستوری المپيک
لغت  نامه دهخدا د لر او بر ویب پاڼه رمضان بشردوست
فرهنګ واژه ګان فارسي سپنتا اندیشه
پښتون دانش خپرندیه ټولنه اصالت
افغان اعلانات په ډنمارک کې د افغانانو فرهنګي ټولنه عصر جدید
د رحمان بابا الکترونیکي دیوان دنارنج ګل حزب وطن
کتاب فارسي په سویدن کې د افغانانو فرهنګي مرکز مصالحه ملي
 مشال رادیو
دیدنونه آریايې
 صدای امریکا
روحي ویبپاڼه حقیقت
 ریاست جمهوري
  شبکه اطلاع رسانی افغانستان
     آریانانت
     افغانستان آزاد
     خبرګزاری صدای افغان «آوا»
    وطندار
    مشعل