سید عبید الله نادر

د پښتون ژغورنې غورځنګ یو تکړه غړي او حماسی شاعراو ادیب قدرمن ګیله من وزیر ته !
           
ته دښمن ته ســور انـــګار یې ګــــــیله منه
د دردمن زړونـــو قـــــــرار یې ګــــیله منه
د وطن په میـــــــنه مســـت یې بی پروا یې
ظــــالمـــانـــو ته، آزار یـې ګــــــــیله مــنه
شــهامت په ځـای کې تل ، سر قــــافلې یې
ته زړور علمـــــــــبردار یې، ګـــــــیله منه
د ښـــــــــکلا په باغ وبڼ کې د زړه ســـره
ته وږمه د روڼ ســــهار یې ، ګـــــــیله منه
دښــمنانو ســـازشـــــــونه دي، رســوا کړل
دسیـــــــسو ته یې ، بــیدار یې ګـــــــیله منه
چې دښــــــــمن چیرته سومبۍ وي ښورولي
ته یې لـــــــه رازه خـــبر دار یې ګـــیله منه
ځکه تا نه د دښمن،  ســـترګه ســــــــوزیږي
چې دښــــمن د ســـــترګو خار یې، ګیله منه
د دښـــمن زړه کې، اورونه تا ګــــــــډ کړي
د سر کار په زړه کې ډار یې ، ګـــــــیله منه
چې د حق په ځای کې چپه خوله دوی ناست وي
له هــغو خلــــــــکو بیزار یې ، ګـــــــیله منه
په میدان د شـــــهامت کې ، تا درس پریښود
د نهـــضت عظــــیم سالار یې ، ګـــیله مـــــنه
نادانان تل، د غلـــــــــیم مــرســـــته کـــــوینه
دا ته ځکه، دلــــــــته خوار یې ، ګــــــیله منه
هم د بـــــــــزم او مـــــیړانې په مـــــیدان کې
یو عظیــــــــمه شهـــــســوار یې ګــــیله منه
څومره پروت په تا کې شور د ځبلواکۍ دی
ځکه تل ، خــــمار خمـــار یې ګـــــــیله منه
مونږ دي ویـــنو د وطن په درد و غــــم کې
چې بســـــــتر کې نا قــــرار یې ګـــــیله منه
که څه وشـــو که زخمی پروت یې بستر کې
ته د لر او بر ســـــــردار یې ګـــــــیله مــنه
خدای دي روغ کړه د دردمــــــنو د زړه سره
ته زینـــت د دي دیــــــــــــار یې ګـــیله منه
خــپــــل یارانــــــو ته په مینه محـــــبت کې
لـــکه وریــــځ د نو بهـــــــار یې ،ګـیله منه
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
د پاکستان د پوځ او پوخیانو له خوا پر ګیله من وزیر قاتلانه حمله لکه څرنګه چې په غوڅ اکثریت ټولو وغندله او شدید غبرګون یې ښکاره کړ ،زه یې هم په کلکو ټکو غندم.

‎ دا لیکنه می هغه مهال چې ګیله من وزیر په زندان کې وو لیکلی وه او په ځینو فیسبوکې پاڼو او ګروپونو کې می شریکه کړې وه ،
ګیلامن وزیریو ریښتینی مبارز                  
ځیني حق غوښتونکي په بَره پښتونخواه کې ،د پاکستان په انګلیس مشربه ریاست او پوځی ادارو دومره فشارونه راووشتي دي ،چې پوخ یې هم وارخطا کړی ، او د پوخ څخه لاره ورکه شوي ،نو پوځ اوس واړه هلکان لکه ګیلامان وزیر په نه خبره او یا په اصطلاح په تشه خبره زندان ته ټیل وهی ،بر خلاف دي بشری قوانینواتکړۍ هم خپو ته اچوي چې دیری خلک د پوځ په دي عمل خواشیني شول ،د بلي خوا د خندا او د پوره غور خبره هم ده ،چې دا دومره د رهبرانو ویناوي او نیوکي په پوځ باندی دا دومره مظاهرې څه په داخل د پاکستان کې او څه په بهر ملکونو کې د پاکستان پوځ په غوصه نه کړ، د دوي دا شدید نیوکو غوصه نه کړل ،اوس نو پوځ دي حالت ته رسیدلای چې وړو هلکانو نه هم ډاریږي زمونږ ګیلامان وزیرډیر زړه ور پښتون او حق غوښتونکی دی،او د حق غوښتونکو په قطار کې یو ریښتینی مبارز دی ،چې طاغوطیان ، فرعونان ، یزیدان او نمرودانو پرضد مبارزه کوي او دوی تری ایریږي ،خدای تعالی دي ورته اوږود عمر ورکړي او اوس چې زخمی دی الله تعالی دي ورته شفا ورکړي،

انجنیر زلمی نصرت

چې غلطه محاسبه شي
ترینه پورته معجزه شي

د رازونو پردې څیري
برصیصا به بې پرده شي

رسۍ هم د بل په لاس به
واک د زړه په وسوسه شي

خیال به والوزي له سره
سمه لاره به کږه شي

لرې٬ لرې له رڼا نه
هدف ورک تیاره خپره شي

زه به داسې ژوندون څه کړم
چې ډیوه مې خاطره شي

۲۳.۰۶.۲۰۲۴
دنمارک
وایله

 

سید عبید الله نادر

             

دلتــــــــــــــه نغښتي ، په هر پاڼی حـــــــــکمتونه

صـــــــــــــاحبــــد ل ته یي، پرانیســـــتی،دفترونه

چي د زړه په ســــــــــــتر ګو، ګورې دي ګلشن ته

د عبــــــــــــــــــــــــرت په غـوږو، آوري آوازونه

دلتـــــــــه هیڅ شئ، بــــی حکمــــته، پیــدا نه دی

غواړي فهــــــــم د اسرار ، عــــــــالی فــــــکرونه

عبرت بین، له خـــــارو خــــسه ټــــــــــــکي اخلی

غافـــــــــــــــــلان په تغــــــــافل ږدي ، قــــــدمونه

که عبرت سترګی ، څوک خلاصی په جهان کړي

هر ذرې کي، لوســــــــتل کیږي ،کــــــــــــتابونه

په سپـیرو خـــــــــاورو کې ،لوی اسرار پراته دي

پیدا کیږي لــــــــــــه همدې خاورو، ګــــــــــــلونه

په غـــــوږونــــــــــــو د زړه واورئ، څــوخبرې

چي په دي کـــــــــــې ، ددردمـــنو دي دردونــــه

چي سپیرو خـــــــــاورو د پاسه، تاسي خپي ږدي

دا د ډیرو نــــــــازولو دي ،ســـــــــــــــــــــرونه

مونږ نه مخکــــــــي زمـــــانی دي خاورې کړي

د مغرورو، تاجـــــــدارانو، اندامـــــــــــــــــــونه

ددنیا په مــــــکارۍ ،ګـــــــــــــــــوره تیر نه شئ

چی هر خــــــوا یي ، غوړولي دي دامـــــــــونه

به حییرت کــې صـــــاحبد ل دی، دي مقـــام ته

ځکـــــــــه اوري ، د پردۍ شاته ســـــــــازونه

لکــــــه ګل په خــــــــــاموشۍ کی یي ،بیان دی

چوپه خـــــوله د زمـــــــــــانی کې دي ،رازونه

چی آثار د معــــــــــــــــرفت په کې ښکاریږي

و هغو ته زمـــــــــــانه وایي ،حـــــــــــــا لونه

توری کـــــــاڼۍ د صـــــــحرا کړي ،هم خبري

دا بید یا، د معـــــــــرفت غواړي ، غــــــوږونه

هوښیــــــارانو ته یو ټکی ، لــــــــوی دیوان دی

چي هغوی ویني ، ذرې کـــــــې جهــــــــــانونه

هر یو راز به د عـــــــــــــــالم ورته بر بنډ شي

په بینا سترګو چي څـــــــــــوک کړي ،نظرونه

هغوی لیري دي ،د خــــــــــــدای د معرفت نه

چي د جـــــــــــــــــــهل په بستر وهي، خوبونه

کــــه معـــــــــراج ته د پوهنـــۍ ،سفر غواړئ

نو روښــــــانه کړئ، د زړونو مشـــــــــــــعلونه

کـــــــــه دعـــلم په زیور باندی، سمـــــــبال شئ

په یقـــــــــــــــــــین ســـره به نه وي ،دا دردونه

زمونږ په حـــال ، همــــــــدا افسوس په کار دی

چـــي لا ډک مو د کيـــــــــني څخه دي ، زړونه

د وحـــــد ت کړۍ کې ،ټول عــــــــــــــــالم تړلي

مونږ په خـــــــپل لاس، د نفاق کرو تــــــــخمونه

د نړۍ خلـــــــــک، فضا خـــــــــــواته روان دي

مونږه تیر، په جهــــــــــــــا لت کې کړه عمرونه

معرفت خاوند ، چي وګــــوري خپل حـــــــال ته

جــــــــوړوي د خـــپلو اوشــــــــکو، دریابــــونه

خپلو ســـــــترګو باندی وینی، نادر خپــل حـــــال

چي لنډ شــــــوی یي، د ژوند دي تــــــــنــــابونه

 

 

 

 

 

نوی عصر شو رحمانه

پیران تښتي له میدانه

 

د چا سر مات د چا بت مات

معجزه گوره جانانه

 

دا وطن د ټولو کور دی

پاڅه، پاڅه ای افغانه

 

زمانه شوله بدله

لا خبر نه یې له ځانه

 

ته هم پاڅه ای نصرته

په سر واړوه پیمانه

 

قلم واخله په نشه کې

ماتوه بت او بتخانه

 

٢٣.٠٦.٢٠٢٢

دنمارک

زیاتې مقالې …