محمدآصف خواتي
   دریمه برخه
 مو ږ اودوی
دانسانانودژوند ځانګړتیا دهغه ټولنیزتوب دۍ چې هریویې  کورنی ، خپلوان ، دوستان

...

محمدآصف خواتی
ترپورتني سرلیک لاندې دښاغلي زکریا پوپل یوه په زړه پورې  اومفصله لیکنه په ځینو ویب پاڼو کې

...

محمدآصف خواتی
ترپورتني سرلیک لاندې دښاغلي زکریا پوپل یوه په زړه پورې  اومفصله لیکنه په ځینو ویب پاڼو کې

...

محمدآصف خواتی
پنځمه برخه
                                 رسنۍ ، ګوندونه اولیکوالان    
په تیروڅلورو برخوکې مو دټولنیزو ټکرونولاملونوته په ځغلنده توګه ګوته ونیوله چې 

...

محمدآصف خواتی
لومړی برخه  
پدې وروستیو کې دسردار محمدداود دشخصیت اوکارنامو په هکله دلیکنو یوه لړۍ پیل شوې ده چې په

...

میر عنایت الله سادات

اخیرا" ویلیام برنز معاون وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در یک نشست خبری در کابل ، موقف دولت متبوع خودرا

...