نورمحمد غفوری

بشری ټولنه په لویو واحدونو ویشل شوې چې ځانګړی هیوادونه جوړوی. هر هیواد یو ځانګړی سیاسي، اقتصادي او جغرافیایي واحد دی چې د

...

نوشته کریم پوپل
یکی از سنگهای نیمه قیمتی که در تزئین وتعمیرات  اشیا زینتی کار گرفته میشود مرمر است.  سنگ مرمر از جمله سنگهای متحوله  کلسیم

...